Rapporten


2024 | 2023 | 2022 | 2021iLeakage: Beveiligingsrisico's Door Timerless Speculatieve Uitvoering op Apple Apparaten

Het document "iLeakage" onderzoekt de beveiligingsrisico's van timerless speculatieve uitvoering in high-end CPU's, met een focus op Apple-apparaten. De auteurs, afkomstig van verschillende universiteiten, beschrijven hoe de CPU-markt de afgelopen jaren een transformationele verandering heeft ondergaan. In plaats van te vertrouwen op x86-architecturen, is er een verschuiving naar andere typen. Deze verandering heeft echter ook nieuwe beveiligingsrisico's geïntroduceerd. Het document benadrukt de kwetsbaarheden die ontstaan door speculatieve uitvoering, een techniek die is ontworpen om de prestaties van de processor te verbeteren. Hoewel deze techniek de snelheid en efficiëntie van apparaten verhoogt, kunnen aanvallers deze gebruiken om gevoelige informatie te stelen. Vooral Apple-apparaten lijken kwetsbaar voor dit soort aanvallen. In een reeks experimenten tonen de auteurs aan dat deze kwetsbaarheden kunnen worden uitgebuit. Ze stellen ook mogelijke oplossingen en mitigatiestrategieën voor om deze beveiligingsrisico's te minimaliseren.

Ileakage
PDF – 2,0 MB 77 downloads

Cyberark 2023 Identity Security Threat Landscape Report

Het Cyberark 2023-rapport belicht de groeiende kloof tussen investeringen in digitale en cloud-initiatieven en investeringen in cyberbeveiliging, een fenomeen dat als 'cyber debt' wordt aangeduid. Deze kloof wordt verder vergroot door economische druk, personeelsverloop, en een onzekere wereldwijde omgeving. Cybersecurityprofessionals staan voor de uitdaging om ingewikkelde IT-omgevingen en een exponentiële maar vaak onveilige groei van identiteiten te beheren. Het rapport onderzoekt hoe deze factoren zullen resulteren in een toename van op aanvallers gebaseerde aanvallen. Veiligheidsteams worden gevraagd om meer te doen met minder middelen, omdat budgetbeperkingen de bestaande kloof in vaardigheden en middelen vergroten. Uit een wereldwijde enquête onder beveiligingsbeslissers blijkt dat de gevolgen van deze prioriteitsstelling strategieën versterken en de impact op de beveiliging vergroten. De kwestie van wie en wat te vertrouwen staat nu centraal in het voorkomen dat de 'cyber debt' verder toeneemt. De rapport adviseert een op impact gebaseerde strategie om kritieke activa te beveiligen en benadrukt het belang van het inschakelen van vertrouwde partners. Deze samenvatting biedt een overzicht van de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen van het rapport.​

Cyberark 2023 Identity Security Threat Landscape Report
PDF – 666,5 KB 68 downloads

Integrale Aanpak van Online Fraude: Een Overzicht

Het document, uitgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid in februari 2023, presenteert een actieplan voor de integrale aanpak van online fraude. Het benadrukt dat online fraude een groeiend maatschappelijk probleem is dat niet alleen financiële, maar ook emotionele en psychische schade kan veroorzaken. Het document pleit voor een meerjarige en structurele samenwerking tussen alle betrokken partners om de aanpak van online fraude effectiever te maken. Een van de kernpunten van het actieplan is het belang van gegevensdeling tussen verschillende partijen om online fraude effectief aan te pakken. Het document identificeert het gebrek aan gegevensdeling als een van de grootste belemmeringen voor een effectieve aanpak en stelt voor om dit probleem aan te pakken door middel van pilots en andere initiatieven. Daarnaast legt het document de nadruk op het vergroten van de weerbaarheid en preventie. Er zijn plannen om bestaande en nieuwe interventies breder in te zetten, waaronder campagnes gericht op het vergroten van de weerbaarheid van burgers en bedrijven tegen ‘social engineering’. Ook wordt er aandacht besteed aan het monitoren van de effectiviteit van deze interventies. Het actieplan bevat ook specifieke doelstellingen en planningen, zoals het inrichten van werkgroepen voor gegevensdeling, weerbaarheid en informatie-uitwisseling. Deze werkgroepen zullen zich richten op verschillende aspecten zoals het uitwisselen van informatie over trends, het ontwikkelen van oplossingsrichtingen en het uitvoeren van pilots. Samengevat biedt het document een uitgebreid en gestructureerd plan voor het aanpakken van online fraude, met een focus op samenwerking, gegevensdeling en weerbaarheid. Het streeft naar een duurzame en effectieve aanpak om het aantal slachtoffers van online fraude te verminderen.

Actieplan Integrale Aanpak Online Fraude
PDF – 238,7 KB 72 downloads

Trends en Uitdagingen in Phishing per Sector in 2023

Het document focust op de trends, risico's en uitdagingen van phishing-aanvallen in verschillende sectoren. Hoewel de tekstextractie niet optimaal was, kunnen enkele centrale thema's worden gedestilleerd. Ten eerste wordt het belang van gebruikersbewustzijn benadrukt. Training en bewustwording van gebruikers zijn cruciaal in de strijd tegen phishing. Het rapport onderstreept dat technische beveiligingsmaatregelen, hoewel essentieel, niet voldoende zijn. Menselijk gedrag en bewustzijn spelen een even belangrijke rol. Ten tweede gaat het document in op de economische impact van phishing. Het benadrukt dat bedrijven in verschillende sectoren variërende risico's ervaren, wat wijst op de noodzaak van een sector-specifieke aanpak. Waarschijnlijk bevat het rapport ook statistieken en benchmarks om een basislijn te vestigen voor het meten van risico en de effectiviteit van beveiligingsmaatregelen. Tot slot wordt er aandacht besteed aan kritieke sectoren die extra waakzaam moeten zijn op het gebied van cybersecurity. Voor een volledig begrip van de inhoud is het raadzaam het originele document te raadplegen.

2023 Phishing By Industry Benchmarking Report Research
PDF – 2,6 MB 71 downloads

Inzichten uit het Phishing Benchmarking Rapport 2023

Het "Phishing by Industry Benchmarking Report 2023" biedt een uitgebreide analyse van phishing-aanvallen in verschillende sectoren. Het document benadrukt dat cybercriminelen toegang kunnen krijgen tot digitale omgevingen via verschillende methoden, maar dat technische beveiligingsmaatregelen steeds effectiever worden in het voorkomen van hacking. Daardoor verschuift de focus naar de 'menselijke laag', die als een aantrekkelijk doelwit wordt gezien. De dreigingen blijven toenemen, waarbij criminelen steeds vaker vertrouwde en beproefde methoden zoals phishing gebruiken. Deze methoden exploiteren vaak de onwetendheid of onoplettendheid van mensen, wat het belang van een 'cultuur van veiligheid' binnen organisaties onderstreept. Het rapport belicht het belang van training en gedragsverandering om de menselijke factor te versterken als een verdedigingsmechanisme tegen deze aanvallen. Verschillende industrieën worden in het rapport onder de loep genomen om te laten zien hoe ze presteren op het gebied van weerstand tegen phishing-aanvallen. Het biedt ook praktische tips en strategieën voor bedrijven om hun phishing-weerstand te verbeteren, zoals het implementeren van multi-factor authenticatie en regelmatige trainingssessies voor werknemers. Samengevat, het rapport fungeert als een waardevolle bron voor organisaties om inzicht te krijgen in de huidige trends en best practices op het gebied van phishing, en benadrukt het cruciale belang van menselijke bewustwording en gedragsverandering in de strijd tegen cybercriminaliteit.

2023 Phishing By Industry Benchmarking Report Research
PDF – 2,6 MB 64 downloads

Trends en Uitdagingen in Commerciële Cyberbeveiliging voor 2023

Het document van Allianz gaat uitgebreid in op de cyberbeveiligingstrends voor het jaar 2023 en biedt inzichten in de nieuwste bedreigingen en risicobeperkende beste praktijken. De inhoud is verdeeld in verschillende secties, waaronder een introductie, het huidige dreigingslandschap, toekomstige bedreigingen, claims en mitigatiestrategieën. De publicatie benadrukt de heropleving van ransomware-aanvallen die zich richten op data en toeleveringsketens. Het rapport wijst erop dat de toekomstige bedreigingen worden aangewakkerd door de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI), het Internet of Things (IoT) en een tekort aan vaardigheden in de sector. De toename van massa-aanvallen en data-exfiltratie zet de stabilisatietrend in claims op het spel. Een sleutel tot het bestrijden van opkomende cyberbedreigingen is vroege detectie, benadrukt het document. Hierbij wordt aandacht besteed aan preventieve maatregelen, zoals het up-to-date houden van software en het trainen van personeel, maar ook aan reactieve maatregelen zoals het adequaat reageren op incidenten om de schade te beperken. Het rapport is niet alleen informatief maar ook praktisch, met een focus op risicobeperking zowel vóór, tijdens als na een cyberaanval. Het is een waardevolle bron voor bedrijven die hun cyberbeveiligingsstrategie voor het komende jaar willen vormgeven.​ Lees ook De opkomende golf van massale Ransomware-aanvallen in 2023

Allianz Commercial Cyber Security Trends 2023
PDF – 4,2 MB 99 downloads

Richtlijnen voor het Stoppen van Phishing-aanvallen in de Eerste Fase

Het document "Phishing Guidance: Stopping the Attack Cycle at Phase One" is een uitgebreide gids die is gepubliceerd in oktober 2023. Het document is samengesteld door verschillende toonaangevende organisaties op het gebied van cybersecurity, waaronder CISA, NSA, FBI en MS-ISAC. Het doel van deze gids is om organisaties te voorzien van praktische aanbevelingen en middelen om phishing-aanvallen in een vroeg stadium te stoppen. De gids begint met een overzicht van de verschillende soorten phishing-aanvallen, zoals het verkrijgen van inloggegevens en malware-gebaseerde phishing. Vervolgens worden verschillende mitigatiestrategieën besproken. Een van de belangrijkste aanbevelingen is het trainen van gebruikers in het herkennen van verdachte e-mails en links. Ook wordt het gebruik van Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance (DMARC) sterk aangeraden voor zowel ontvangen als verzonden e-mails. Op het gebied van incidentrespons biedt het document specifieke richtlijnen, waaronder het uitroeien van malware en het herstellen van systemen naar normale bedrijfsvoering. Organisaties worden aangemoedigd om verdachte phishing-activiteiten te melden via ingebouwde functies in e-mailplatforms zoals Microsoft Outlook, en direct aan Microsoft, Apple en Google. Het document sluit af met een lijst van nuttige bronnen en diensten die beschikbaar zijn voor organisaties, waaronder gratis cybersecuritydiensten en tools. Het benadrukt ook het belang van het melden van phishing-incidenten aan relevante autoriteiten en biedt contactinformatie voor het melden van dergelijke incidenten. Deze gids is een waardevol hulpmiddel voor elke organisatie die haar cybersecurity wil verbeteren, met een bijzondere focus op het voorkomen en bestrijden van phishing-aanvallen. Meer info over DMARC

Phishing Guidance Stopping The Attack Cycle At Phase One
PDF – 777,5 KB 68 downloads

Cyberdreigingslandschap September 2023

Het Cyber Threat Intelligence Report van september 2023, uitgegeven door de NCC Group, biedt een uitgebreide analyse van de huidige cyberdreigingen. Het rapport benadrukt dat september een piekmaand was in cyberaanvallen, met een totaal van 514 aanvallen, een stijging van 31% ten opzichte van de vorige maand. De aanvallen zijn niet toe te schrijven aan slechts één of twee dreigingsactoren, maar aan de onafhankelijke inspanningen van velen. Een belangrijke bevinding is de opkomst van nieuwe dreigingsgroepen zoals LostTrust en RansomedVC, die respectievelijk 10% en 9% van de totale aanvallen voor hun rekening namen. RansomedVC trok bijzondere aandacht door te beweren dat ze Sony hadden gecompromitteerd. Deze groep positioneert zichzelf als 'penetratietesters' en dreigt gevonden kwetsbaarheden te rapporteren onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), wat extra druk legt op de slachtoffers om te voldoen aan losgeldverzoeken. Het rapport volgt ook de tactieken, technieken en procedures (TTP's) van dreigingsactoren en houdt ransomwaregroepen in de gaten die de 'hack-en-lek'-dubbele afpersingstactiek gebruiken. Er wordt actief gemonitord op leksites en slachtofferdetails worden gescraped en geclassificeerd op sector. De NCC Group concludeert dat het waarschijnlijk is dat deze trend van toenemende cyberaanvallen zich zal voortzetten, en benadrukt het belang van voortdurende waakzaamheid en voorbereiding op toekomstige dreigingen.

CYBER THREAT INTELLIGENCE REPORT SEPTEMBER 2023
PDF – 442,4 KB 84 downloads

StopRansomware Gids

De #StopRansomware Gids, uitgegeven in oktober 2023, is een gezamenlijk initiatief van de Amerikaanse Joint Ransomware Task Force (JRTF). Deze taskforce, bestaande uit verschillende overheidsorganen en private sector partners, heeft als doel de groeiende dreiging van ransomware-aanvallen te bestrijden. De gids is vrijgegeven onder de TLP:CLEAR-markering, wat betekent dat de informatie zonder beperkingen mag worden gedeeld. De gids bestaat uit twee hoofdsecties: de eerste focust op preventieve maatregelen tegen ransomware en datagijzeling, terwijl de tweede een responschecklist biedt voor het geval een aanval plaatsvindt. Sinds de eerste uitgave in september 2020 is de gids regelmatig bijgewerkt om nieuwe tactieken en technieken van cybercriminelen te adresseren. Hierbij zijn aanbevelingen toegevoegd voor het voorkomen van geavanceerde vormen van social engineering en het veiligstellen van cloudback-ups en zero-trust-architecturen. De gids legt sterk de nadruk op samenwerking en informatie-uitwisseling tussen verschillende stakeholders, zoals IT-afdelingen, cyberverzekeringsmaatschappijen en overheidsinstanties. Er worden ook diverse gratis hulpmiddelen en bronnen aangeboden om organisaties te helpen hun cyberbeveiligingshouding te verbeteren. Kortom, deze gids vormt een essentieel instrument voor organisaties om zich adequaat te beschermen tegen de constante dreiging van ransomware.

Stop Ransomware Guide 508 C V 3 1
PDF – 1,0 MB 67 downloads

Samenvatting van het Cado Security Labs 2023 Cloud Threat Findings Report

Het Cado Security Labs 2023 Cloud Threat Findings Report biedt een diepgaande analyse van de huidige dreigingen en uitdagingen op het gebied van cloudbeveiliging. Het rapport is opgesteld door ervaren incidentresponders en is gericht op het delen van belangrijke ontdekkingen uit 2022 om andere professionals in het veld te ondersteunen. Een van de belangrijkste bevindingen is dat dreigingsactoren hun tactieken snel aanpassen aan nieuwe cloudservices. Bijvoorbeeld, in april 2022 werd Denonia ontdekt, de eerste bekende malware specifiek ontworpen om uit te voeren in een AWS Lambda-omgeving. Hoewel deze malware in eerste instantie alleen crypto-mining software draaide, toont het aan dat aanvallers steeds innovatiever worden. Het rapport benadrukt ook dat de meeste aanvallen zich richten op een enkele specifieke service, zoals SSH, en dat Log4Shell niet langer een prioriteit is voor cloud-gerichte dreigingsactoren. Daarnaast wordt er een toename verwacht in cross-platform ransomware en DDoS-aanvallen, vooral in het licht van geopolitieke spanningen zoals de Rusland-Oekraïne oorlog. Op het gebied van aanbevelingen adviseert het rapport organisaties om het gedeelde verantwoordelijkheidsmodel van Cloud Service Providers (CSP's) te begrijpen en te zorgen voor voldoende logging en datatoegang voor incidentonderzoek. Het is ook belangrijk om te investeren in automatisering om bewijsmateriaal uit vluchtige omgevingen te kunnen vastleggen. Samenvattend biedt het rapport waardevolle inzichten en aanbevelingen voor het beveiligen van cloud-infrastructuren tegen de steeds veranderende dreigingslandschap.

Cado Security Labs 2023 Cloud Threat Findings Report
PDF – 900,7 KB 67 downloads

Het Belang van Veilig Ontwerpen in Cybersecurity

Het document "Shifting the Balance of Cybersecurity Risk: Principles and Approaches for Secure by Design Software" is een initiatief van CISA en andere organisaties. Het rapport is een update van een eerder verslag en richt zich op het belang van het veilig ontwerpen van software. Het document is het resultaat van uitgebreide feedback uit verschillende sectoren en streeft naar een veiligere technologische toekomst. Het rapport benadrukt dat dagelijkse nieuwsberichten over gecompromitteerde organisaties en individuen de noodzaak onderstrepen om chronische en systemische problemen in softwareproducten aan te pakken. Na de eerste publicatie in april 2023 hebben de auteurs feedback ontvangen van honderden individuen, bedrijven en brancheverenigingen. De meest voorkomende vraag was om meer details te geven over de drie principes zoals die van toepassing zijn op zowel softwarefabrikanten als hun klanten. Het document behandelt ook de uitdagingen en overwegingen met betrekking tot kunstmatige intelligentie (AI) en benadrukt dat de principes van veilig ontwerp ook op AI-systemen van toepassing zijn. Het rapport erkent dat het transformeren van een softwareontwikkelingscyclus om deze principes te volgen geen eenvoudige taak is en tijd kan vergen. Het rapport roept op tot meer innovatie en samenwerking in de industrie om de kloof tussen grotere en kleinere softwarefabrikanten te verkleinen, ten gunste van alle klanten. Het rapport is bedoeld om een internationale dialoog te bevorderen over de belangrijkste prioriteiten, investeringen en beslissingen die nodig zijn om een toekomst te bereiken waarin technologie veilig, beveiligd en veerkrachtig is.

Shifting The Balance Of Cybersecurity Risk Principles And Approaches For Secure By Design Software
PDF – 4,1 MB 69 downloads

Verbetering van de Beveiliging van Open Source Software in Operationele Technologie en Industriële Controlesystemen

Het document, uitgegeven door de Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), richt zich op het verbeteren van de beveiliging van open source software (OSS) in operationele technologie (OT) en industriële controlesystemen. Het document benadrukt de voordelen van OSS, zoals versnelde ontwikkeling en innovatie, maar wijst ook op de uitdagingen en risico's die het met zich meebrengt, vooral in OT-omgevingen. Een van de kernpunten is de convergentie van IT en OT, waarbij OT-systemen vaak worden blootgesteld aan cyberdreigingen gericht op controlesystemen en kritieke infrastructuur. Het document benadrukt het belang van het up-to-date houden van alle OT- en IT-systemen met patches en beveiligingsmaatregelen. Het behandelt ook de complexiteit van het beheer van kwetsbaarheden in OSS en de uitdagingen die gepaard gaan met het patchen van software in OT-omgevingen. Het document biedt een reeks hulpmiddelen en best practices, zoals het gebruik van gemeenschappelijke kwetsbaarheidsidentificatoren en het implementeren van 'secure-by-design' en 'secure-by-default' benaderingen. Het benadrukt ook het belang van samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder leveranciers en eigenaren van kritieke infrastructuur, om een veiliger en betrouwbaarder systeem te bevorderen. Tot slot wordt de nadruk gelegd op het belang van veiligheid als een prioriteit in OT, gezien de potentieel verstrekkende gevolgen van incidenten en de daarmee samenhangende risico's voor de veiligheid van mensen en infrastructuur. Het document dient als een uitgebreide gids voor het beheer van risico's die voortvloeien uit het gebruik van OSS in OT-producten en streeft naar een grotere veerkracht door middel van beschikbare middelen.

Fact Sheet Improving OSS In OT ICS 508 C
PDF – 781,0 KB 65 downloads

⚠️ Overzicht van Hacktivistische Dreigingen voor Nederlandse Organisaties

Het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum) heeft een rapport uitgebracht dat zich richt op de verschillende hacktivistische dreigingen waarmee Nederlandse organisaties te maken kunnen krijgen. Het rapport is gelabeld als TLP:GREEN, wat betekent dat het beperkt mag worden gedeeld. Hacktivistische groepen zoals Mysterious Team Bangladesh, Anonymous en GhostSec voeren regelmatig DDoS- en defacement-aanvallen uit. Deze groepen hebben verschillende motieven, variërend van politieke tot sociale thema's. Bijvoorbeeld, Anonymous was recentelijk betrokken bij digitale aanvallen op Iraanse overheidsinstellingen als reactie op toenemende censuur en surveillance. Het rapport biedt ook een 'Perspectief voor Actie', waarin aanbevelingen worden gedaan voor het omgaan met DDoS-aanvallen en defacement. Het benadrukt het belang van het up-to-date houden van Content Management Systemen (CMS) en het gebruik van sterke authenticatiemethoden. Wat betreft de prognose, worden er verschillende 'triggerende gebeurtenissen' geïdentificeerd die kunnen leiden tot hacktivistische reacties. Deze omvatten politieke gebeurtenissen zoals verkiezingen en internationale conflicten. Het rapport merkt op dat niet alle aanvallen het gevolg zijn van een specifieke trigger; sommige worden uitgevoerd zonder directe aanleiding. Tot slot wordt er in het rapport aandacht besteed aan de mogelijke betrokkenheid van hacktivisten bij ransomware-aanvallen, hoewel er tot nu toe geen significante activiteit in deze richting is waargenomen door het NCSC. Deze samenvatting biedt een beknopt overzicht van de belangrijkste punten uit het NCSC-rapport en is bedoeld om een duidelijk beeld te geven van de huidige hacktivistische dreigingen in Nederland.

NCSC CTI Report Hacktivisme EN Def
PDF – 500,4 KB 85 downloads

De Wereldwijde Stand van Oplichting in 2023

Het rapport "The Global State of Scams - 2023" onderzoekt de omvang en impact van oplichting wereldwijd. Volgens het rapport is 25,5% van de wereldbevolking op de een of andere manier opgelicht, met een totaal verlies van 1,026 biljoen dollar aan de slachtoffers. Deze uitgebreide studie is een samenwerkingsverband tussen de Global Anti-Scam Alliance (GASA) en ScamAdviser en heeft input verzameld van 49.459 individuen uit 43 verschillende landen. Het rapport benadrukt de kwetsbaarheid van de wereld in het digitale tijdperk en gaat in detail in op verschillende soorten oplichting, variërend van financiële fraude tot phishing-aanvallen. De snelle groei van digitale platforms heeft niet alleen voordelen gebracht, maar ook nieuwe mogelijkheden voor oplichters om onschuldige mensen te benadelen. De studie toont aan dat het probleem van oplichting een wereldwijde reikwijdte heeft en dat niemand immuun is. Het roept op tot een collectieve inspanning van zowel individuen als organisaties om bewustwording te creëren en preventieve maatregelen te nemen. Het rapport benadrukt ook de noodzaak voor betere samenwerking tussen overheids- en particuliere organisaties om deze groeiende bedreiging aan te pakken. Dit rapport dient als een dringende oproep tot actie en biedt een diepgaand inzicht in de uitdagingen en risico's die oplichting met zich meebrengt in de moderne wereld. Lees het uitgebreide artikel van Cybercrimeinfo: De wereldwijde stand van zaken rond oplichting in 2023: Hoe we onszelf kunnen beschermen tegen een triljoen dollar aan fraude

Global State Of Scams Report 2023 Global
PDF – 1,2 MB 66 downloads

Samenvatting van het Microsoft Digital Defense Report 2023

Het Microsoft Digital Defense Report 2023 biedt een diepgaande blik op het huidige cyberdreigingslandschap, gebaseerd op data verzameld tussen juli 2022 en juni 2023. Het rapport benadrukt de dringende behoefte aan verbeterde cyberverdedigingsmechanismen op alle niveaus. Een van de belangrijkste ontwikkelingen is de veranderende aard van cybercriminaliteit. Cybercriminelen gebruiken steeds geavanceerdere technieken zoals phishing en identiteitsdiefstal. Ransomware-aanvallen zijn met meer dan 200% gestegen en richten zich vooral op kleinere organisaties. Op het gebied van nationale veiligheid is er een verschuiving waargenomen van grootschalige, destructieve aanvallen naar meer gerichte cyber-espionage. Landen als Rusland, China, Iran en Noord-Korea zijn bijzonder actief, met een toename van cyberactiviteiten in regio's zoals Latijns-Amerika, sub-Sahara Afrika en het Midden-Oosten. Het rapport wijst ook op kritieke cyberbeveiligingsuitdagingen zoals de noodzaak om de beveiliging van IoT en OT te verbeteren en pleit voor innovatie in de beveiliging van de toeleveringsketen. Een ander belangrijk thema is het belang van collectieve verdediging. Het rapport benadrukt dat samenwerking tussen de publieke en private sector essentieel is voor het verbeteren van de algehele cyberveiligheid. Nieuwe initiatieven zoals het Cybercrime Atlas-project zijn in ontwikkeling om wereldwijde datacollectie en dreigingsanalyse te maximaliseren. Tot slot worden er aanbevelingen gedaan zoals de implementatie van multifactor-authenticatie (MFA) en Zero Trust-principes, evenals het gebruik van uitgebreide detectie- en responsmechanismen (XDR). Het rapport roept op tot een collectieve inspanning om de cyberveiligheid te verbeteren en benadrukt het belang van samenwerking en partnerschap in het bouwen van een veerkrachtig online ecosysteem.

Microsoft Digital Defense Report Executivesummary Oct 2023
PDF – 1,5 MB 66 downloads

Digitale Vaardigheden van Nederlanders: Een Analyse van Huidige Trends en Toekomstige Uitdagingen

Het document "Digitale vaardigheden van Nederlanders" is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het onderzoek, gedateerd op 25 april 2023, is geschreven door dr. Roxanne van Giesen, Mara Verheijen MSc en dr. Patricia Prüfer. Het rapport is opgedeeld in verschillende fasen, waaronder een kwalitatief vooronderzoek met diepte-interviews en focusgroepen, gevolgd door een kwantitatief vragenlijstonderzoek. Het rapport behandelt diverse aspecten van digitale vaardigheden, variërend van netiquette en het beheer van digitale identiteit tot het creëren van digitale inhoud en beveiliging. Het rapport benadrukt het belang van veiligheidsvoorzieningen en de bescherming van gegevens, waaronder persoonsgegevens en privacy. Het rapport gaat ook in op de factoren die invloed hebben op het wel of niet correct uitvoeren van digitale taken, zoals het herkennen van phishing-berichten. Hierbij worden verschillende factoren zoals leeftijd, opleidingsniveau en persoonskenmerken in overweging genomen. Een van de interessante bevindingen is dat phishing een toenemend probleem is en dat er behoefte is aan meer bewustwording. Het rapport suggereert ook dat technologiebedrijven een grotere rol kunnen spelen in het aanpakken van dit probleem. Er wordt ook aandacht besteed aan het online gedrag van kinderen en de rol van ouders hierin. Dit rapport is een waardevolle bron voor beleidsmakers, onderzoekers en het algemene publiek die geïnteresseerd zijn in de digitale vaardigheden van Nederlanders en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan.

Rapportage Digitale Vaardigheden Van Nederlanders
PDF – 1,0 MB 65 downloads

De Staat van Cybersecurity 2023: Een Overzicht van Uitdagingen en Trends

Het negende jaarlijkse ISACA-rapport "State of Cybersecurity 2023" biedt een diepgaande analyse van de huidige uitdagingen en trends in de cybersecuritysector. Het rapport is gebaseerd op een wereldwijde enquête en richt zich op vier hoofdgebieden: vaardigheden en personeelsbezetting, middelen, cyberdreigingen en cybersecurityvolwassenheid. Een van de meest opvallende bevindingen is de aanhoudende kloof in vaardigheden en personeel. Ondanks de groeiende vraag naar cybersecurityprofessionals, blijven veel posities onvervuld. Ongeveer 71% van de respondenten meldde dat ze vacante cybersecurityposities hebben. De enquête toont ook aan dat het personeel in de sector vergrijst, wat de noodzaak van nieuwe instroom benadrukt. Op het gebied van middelen is er een algemene trend van krapper wordende budgetten, mogelijk als voorbereiding op een economische recessie. Dit heeft geleid tot een afname van de arbeidsmobiliteit en een toename van de werkonzekerheid. Wat betreft cyberdreigingen, blijven organisaties zich vooral zorgen maken over reputatieschade, datalekken en aanvallen op de toeleveringsketen. De enquête belicht ook de belangrijkste vaardigheden die momenteel nodig zijn in de sector, zoals identiteits- en toegangsbeheer, cloud computing en gegevensbescherming. Het rapport concludeert dat er weinig is veranderd in vergelijking met voorgaande jaren. De uitdagingen blijven bestaan en worden verergerd door economische onzekerheid en technologische vooruitgang. Daarom is er een dringende behoefte aan strategische aanpassingen op zowel organisatorisch als individueel niveau om de cybersecurityinfrastructuur te versterken. Deze samenvatting biedt een beknopt overzicht van de belangrijkste punten uit het rapport en is bedoeld om een snel inzicht te geven in de huidige staat van cybersecurity in 2023.

State Of Cybersecurity 2023
PDF – 3,3 MB 67 downloads

Inzicht in het Internetbeveiligingsrapport Q2 2023: Trends en Verdedigingsstrategieën

Het Internetbeveiligingsrapport voor het tweede kwartaal van 2023 biedt een uitgebreide analyse van de huidige cyberdreigingen en trends. Het rapport is gebaseerd op gegevens verzameld via de Firebox Feed, een bron van geanonimiseerde data van Firebox-klanten. Het rapport is opgedeeld in verschillende secties, waaronder malwaretrends, netwerkaanvallen en bedreigingen op het eindpunt. Een belangrijke verandering dit kwartaal is de methodologie die wordt gebruikt om de data te normaliseren. Deze aanpassing heeft tot doel een nauwkeuriger beeld te krijgen van het dreigingslandschap, hoewel het ook enige tijdelijke onduidelijkheid veroorzaakt. Het rapport benadrukt dat er een afname is in ransomware-aanvallen, terwijl algemeen verspreide malware toeneemt. Wat betreft de leveringsvectoren van malware, zijn scripts nog steeds het meest gebruikelijk, maar hun gebruik is afgenomen, terwijl op Windows gebaseerde malware is toegenomen. Geografische dreigingen worden ook geanalyseerd, evenals de meest voorkomende malware- en netwerkaanvallen. Het rapport bevat ook een DNS-analyse en een overzicht van de top malware-domeinen. Er worden specifieke voorbeelden en cases gegeven om de trends en tips beter te begrijpen. In de conclusie worden verschillende verdedigingstips en -strategieën aangeboden. Het rapport benadrukt het belang van tijdige verdedigingsmechanismen die passen bij de evoluerende trends en biedt praktische tips voor zowel netwerk- als eindpuntbeveiliging. Dit rapport is een waardevolle bron voor iedereen die betrokken is bij cybersecurity, met gedetailleerde analyses en praktische tips om de beveiliging te verbeteren.

Threat Report Q 2 2023
PDF – 3,4 MB 65 downloads

Belangrijke Cyberbeveiligingskwetsbaarheden van Q3 2023: Een Analyse

Het document biedt een uitgebreide analyse van significante cyberbeveiligingskwetsbaarheden die zijn geïdentificeerd in het derde kwartaal van 2023. Bijgewerkt tot en met 26 september, richt het rapport zich niet alleen op de technische details van de Common Vulnerabilities and Exposures (CVE's), maar gaat het verder dan de standaard Common Vulnerability Scoring System (CVSS) beoordelingen. Het integreert ook informatie over de Exploitability Score (EPSS) en vermeldingen in de catalogus van de Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA). Dit kwartaal werd gekenmerkt door een gestage stroom van kritieke kwetsbaarheden in veelgebruikte producten en diensten zoals MacOS, Microsoft Windows en OpenSSH. Remote code execution (het op afstand uitvoeren van code) was een terugkerend zorgpunt. Beveiligingsteams hebben daarom dringende mitigerende maatregelen moeten onderzoeken om de dreigingen het hoofd te bieden. Een belangrijk kenmerk van het rapport is de introductie van 'attack path analysis' (analyse van aanvalspaden). Deze methodologie helpt beveiligingsteams de mogelijke gevolgen van een kwetsbaarheid te begrijpen, wat essentieel is voor het prioriteren van hun herstelstrategieën. Het rapport benadrukt ook dat nieuwe technologieën en tools het aanvalslandschap zullen verbreden, wat resulteert in een groter aantal kwetsbaarheden. Slimme en contextuele prioritering is daarom noodzakelijk om te voorkomen dat beveiligingsteams worden overladen met cyber-risicogegevens en ruis. Het document is een waardevolle bron voor organisaties om hun risicobeheerpraktijken op het gebied van kwetsbaarheden te versterken. Het biedt gedetailleerde technische informatie en praktische inzichten voor het verbeteren van de cyberhygiëne.

Q 3 2023 Vulnerabillity Watch
PDF – 692,4 KB 70 downloads

Toename van Ransomware-aanvallen in September 2023: Een Analyse door BlackFog

Het rapport "BlackFog State of Ransomware Report" van september 2023 biedt een gedetailleerde analyse van de huidige stand van zaken rondom ransomware-aanvallen. Het rapport stelt een alarmerende toename van dergelijke aanvallen vast, met een recordaantal van zeventig publiekelijk bekendgemaakte aanvallen in september. De gezondheidszorg en de overheid zijn de meest getroffen sectoren, gevolgd door het onderwijs. BlackCat, een ransomwaregroep, voert de lijst aan met vijftien aanvallen en krijgt veel media-aandacht vanwege aanvallen op grote organisaties zoals Caesars Entertainment en MGM Resorts. Het rapport benadrukt ook dat het aantal aanvallen dit jaar al 20% hoger is dan het totaal van 2022, en dit met nog drie maanden te gaan in het jaar. Opvallend is de toename van aanvallen in de sectoren productie, technologie en overheid met respectievelijk 33%, 24% en 23%. Data-exfiltratie blijft de primaire methode voor afpersing, met 90% van het verkeer dat naar China en Rusland stroomt. Het rapport geeft ook aan dat 50% van alle aanvallen gebruik maakt van PowerShell en dat het gemiddelde losgeld dat wordt betaald $740,144 bedraagt, een stijging van 126% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023. Deze bevindingen zijn gebaseerd op gegevens verzameld door BlackFog en moeten worden gezien als een belangrijke indicator van de toenemende risico's van cybercriminaliteit. Het rapport benadrukt het belang van voortdurende waakzaamheid en voorbereiding om deze groeiende dreiging het hoofd te bieden.

Black Fog Ransomware Report Sep 2023
PDF – 268,4 KB 68 downloads

Samenvatting van het 2023 Security Budget Benchmark Rapport

Het "2023 Security Budget Benchmark Summary Report" is een gezamenlijke publicatie van IANS en Artico Search. Het rapport biedt inzicht in de jaarlijkse groei van beveiligingsbudgetten, de belangrijkste drijfveren achter deze budgetten en hoe ze zijn opgebouwd. Het onderzoek is gebaseerd op gegevens van Chief Information Security Officers (CISO's) uit verschillende sectoren, waaronder financiën, gezondheidszorg en technologie. Een opvallende bevinding is dat de gemiddelde jaarlijkse groei van beveiligingsbudgetten is afgenomen. In de meest recente cyclus was de gemiddelde budgetverhoging 6%, een aanzienlijke vertraging ten opzichte van de 17% stijging in de budgetcyclus van 2021-2022. Deze afname was het meest prominent in technologiebedrijven, waar de groei daalde van 30% in 2021-2022 naar 5% in 2022-2023. Sectoren met een langere geschiedenis van frequente cyberaanvallen, zoals de gezondheidszorg en financiën, vertoonden ook een aanzienlijke erosie in groei. De belangrijkste redenen voor verhogingen van het beveiligingsbudget zijn onder andere veranderingen in het risicoappetijt, bedrijfsherpositionering door fusies of overnames, en digitale transformatie. Het rapport benadrukt dat beveiliging niet immuun is voor economische tegenslagen, maar enigszins geïsoleerd blijft aangezien technologiebudgetten over het algemeen sneller worden gesneden dan beveiligingsbudgetten. Dit rapport is een waardevolle bron voor CISO's en andere belanghebbenden om inzicht te krijgen in de huidige trends en best practices op het gebied van beveiligingsbudgettering.

2023 Security Budget Benchmark Summary Report
PDF – 1,2 MB 65 downloads

De Evolutie en Uitdagingen van Cross-Chain Criminaliteit: Een Analyse door Elliptic

Dit document, geproduceerd door Elliptic, richt zich op de groeiende trend van cross-chain criminaliteit in de blockchainwereld. Het rapport is voornamelijk case study-gedreven en belicht de evolutie van deze vorm van criminaliteit sinds hun inaugurele rapport. Het document bevat illustraties, diagrammen, grafieken en tabellen om de aard en omvang van blockchain-activiteiten van besproken entiteiten te visualiseren. Een belangrijk aspect van het rapport is de nadruk op 'rode vlaggen', die risico-indicatoren zijn maar niet noodzakelijkerwijs directe bewijzen van illegale activiteiten. Het rapport biedt ook een gids met lessen die zijn geleerd en belangrijke aanbevelingen voor het handhaven van sanctiecompliance en robuuste anti-witwas- en anti-terrorismefinancieringsprocessen. Het rapport benadrukt de snelle verschuiving van criminelen naar cross-chain methodologieën, wat de noodzaak onderstreept voor virtuele activadiensten en onderzoekers om effectieve oplossingen te behouden die dit soort activiteit programmatisch kunnen detecteren. Het rapport biedt een reeks bijgewerkte typologieën, trends en case studies met betrekking tot recente cross-chain misdaadzaken. Ten slotte wordt in het rapport ook een overzicht gegeven van Elliptic's Holistic blockchain-analysemogelijkheden als onderdeel van de sleuteloverwegingen die nodig zijn om te reageren op de compliance- en onderzoeksuitdagingen van cross-chain criminaliteit. Het rapport is bedoeld voor intern, niet-commercieel gebruik en bevat een disclaimer die de aansprakelijkheid van Elliptic beperkt.

Elliptic The State Of Cross Chain Crime Report 2023
PDF – 3,5 MB 65 downloads

Samenvatting van het Cybersecurity Onderzoek Alert Online 2023 door Melle Conradie

Het Cybersecurity Onderzoek Alert Online 2023, geschreven door Melle Conradie, is een uitgebreide studie die zich richt op verschillende aspecten van cybersecurity. Het document bestaat uit 47 pagina's en is opgedeeld in verschillende secties, waaronder een inleiding en achtergrond, kennis en ervaring met online risico's, zorgen om digitale veiligheid, online gedrag, en slachtofferschap en aangiftebereidheid. De inleiding en achtergrond (pagina 13) bieden een overzicht van de reikwijdte en doelstellingen van het onderzoek. Het rapport gaat dieper in op hoe mensen zich bewust zijn van de risico's die ze online lopen en wat hun gedrag is in de digitale ruimte (pagina 31). Een interessant punt dat naar voren komt, is dat veel mensen zich bewust zijn van de risico's maar niet genoeg doen om deze in te perken (pagina 33). Ze hebben wel enige beveiligingsmaatregelen getroffen, maar zijn zich ervan bewust dat cybercriminelen vaak een stap voor zijn. Het rapport behandelt ook het onderwerp van slachtofferschap en de bereidheid om aangifte te doen (pagina 41). Dit is een cruciaal onderdeel, gezien het toenemende aantal cyberaanvallen en de noodzaak voor effectieve juridische stappen. Kortom, het Cybersecurity Onderzoek Alert Online 2023 biedt een holistische kijk op de huidige stand van zaken in de wereld van cybersecurity. Het benadrukt het belang van bewustwording en actie, niet alleen op individueel niveau maar ook op maatschappelijk vlak. Het rapport is een waardevolle bron voor iedereen die geïnteresseerd is in het verbeteren van hun digitale veiligheid en het begrijpen van de complexiteit van het cyberlandschap. Lees uitgebreid artikel Alert Online 2023: Wat bedrijven moeten weten over cyberbeveiliging.

Onderzoeksrapport Cybersecurity Onderzoek Alert Online 2023
PDF – 814,6 KB 63 downloads

Uitdagingen en Oplossingen in Cloudbeveiliging: Een Overzicht van het GCAT Cloud Detection & Response Survey Report

Het GCAT Cloud Detection & Response Survey Report, uitgevoerd tussen 27 september en 11 oktober 2022, biedt inzicht in de huidige stand van zaken rond cloudbeveiliging. Het onderzoek is gericht op Noord-Amerikaanse cybersecurityprofessionals en belicht verschillende aspecten, waaronder personeelsbezetting, automatisering en gebruikte beveiligingstools. Een van de belangrijkste bevindingen is het verschil in perceptie tussen beveiligingspractitioners en leidinggevenden over de benodigde personeelsbezetting voor een succesvolle cloudmigratie. Terwijl 63% van de totale respondenten aangeeft voldoende personeel te hebben, gelooft slechts 60% van de practitioners dit, tegenover 67% van de leidinggevenden. Dit wijst op een kleine, maar significante kloof tussen besluitvormers en uitvoerend personeel. Het rapport benadrukt ook de noodzaak van geavanceerde detectie- en responstools die beveiligingstelemetrie kunnen correleren over verschillende omgevingen. Hierbij spelen Security Information and Event Management (SIEM) en Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR) technologieën een cruciale rol. Een andere belangrijke bevinding is de roep om meer automatisering. Maar liefst 84% van de respondenten voelt de noodzaak om meer te automatiseren om gelijke tred te houden met de evolutie van beveiligingsbedreigingen. Daarnaast geeft 82% toe dat automatisering van beveiligingstaken belangrijker wordt naarmate er meer assets naar de cloud worden verplaatst. Het rapport biedt waardevolle inzichten voor zowel beveiligingsprofessionals als besluitvormers en benadrukt de complexiteit en uitdagingen van cloudbeveiliging in het huidige landschap.

State Of Cloud Threat Detection And Response Report 2023
PDF – 1,1 MB 61 downloads

Hoe Deepfakes Bedrijven Kunnen Bedreigen

Dit document gaat over de gevaren van deepfakes voor bedrijven en organisaties. Deepfakes zijn nepvideo's of -geluiden die zo echt lijken dat je ze bijna niet van echt kunt onderscheiden. Het document is gemaakt om mensen te waarschuwen en te helpen beschermen tegen deze vorm van cybercriminaliteit. Het document vertelt dat criminelen deepfakes gebruiken om mensen voor de gek te houden. Bijvoorbeeld, iemand maakte een nepvideo waarin het leek alsof de baas van een bedrijf sprak. Zo probeerden ze geld te stelen. Ook geeft het document tips over hoe je deepfakes kunt herkennen. Er zijn technieken en gereedschappen die je kunt gebruiken om te zien of een video of geluidsopname echt is of nep. Kortom, het document is een soort handleiding om je te helpen begrijpen wat deepfakes zijn en hoe je jezelf ertegen kunt beschermen. Het is belangrijk voor iedereen die wil weten hoe je veilig kunt blijven in een wereld waarin deepfakes steeds vaker voorkomen.

CSI DEEPFAKE THREATS
PDF – 824,6 KB 65 downloads