Bibliotheek

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z | Situaties


Veelvoorkomende foutief gespelde woorden gerelateerd aan cybercrime

  • Phishing - fishing, phising, phishin, fhishing
  • Malware - mallware, mawlware, malwear
  • Ransomware - ransomeware, ransomwhere, ransome ware
  • Spoofing - spoofeing, spoufing, spofing
  • Encryption - incryption, encryptian, encrytion
  • Hacker - haker, hackker, hackar
  • Trojan - trojon, trajan, trujan
  • Spyware - spayware, spiware, spywere
  • Adware - addware, adwere, adwire
  • Botnet - botnett, bottnet, botnete

Volledige lijst - Top 100

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z


Veelvoorkomende digitale dreigingen en hoe erop te reageren